Menu Zamknij

Usługi IBCS Poland podczas wdrożenia ibcsTiger:

Firma IBCS Poland na podstawie wieloletnich doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w działających lokalizacjach stosuje sprawdzone metody instalacji systemów IT wspomagających realizację procesów logistycznych.

Nasza metodologia opiera się na kompletnym podejściu i rozpoczyna się od oceny procesów biznesowych, jakie mają być zautomatyzowane lub zoptymalizowane przez działanie systemu. Na podstawie tej oceny wychwytywane są luki, które stanowią podstawę do zdefiniowania zakresu niezbędnego do dostarczenia wymaganej funkcjonalności. Ta wstępna analiza i ocena zakresu służy do stworzenia projektu rozwiązania biznesowego, który stanowi przewodnik dla wdrożeniowców z jasno zdefiniowanymi oczekiwaniami.

Celem IBCS Poland jest zapewnienie takiego zakresu usług i poziomu obsługi, by zagwarantować pełne bezpieczeństwo inwestycji – od analizy przedwdrożeniowej, poprzez wykonanie planu rozwiązania, dostarczenie i instalację urządzeń, integrację oprogramowania IT i później podczas jego eksploatacji. 

Na naszą ofertę w zakresie usług składa się:

Analiza biznesowa

Pierwszym krokiem we wdrożeniu systemu jest opracowanie jego specyfikacji funkcjonalnej. Proces ten służy ustaleniu zakresu projektu i usług profesjonalnych, który pozwala zespołowi projektowemu na uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania rozwiązania. Po tym etapie możliwa jest zmiana oferty cenowej, jeśli uzyskane podczas analizy informacje i wymagania znacząco odbiegają od ustaleń przyjętych do przygotowania wyceny.

Zakres działań wykonywanych w ramach analizy:

  • wizyta w lokalizacji i przegląd wszystkich procesów, procedur, obszarów i interfejsów istotnych z punktu widzenia wdrażanego systemu, szczegółowe omówienie wymagań,
  • ustalenie zakresu usług, propozycji harmonogramu wdrożenia, kamieni milowych (ważnych punktów w projekcie), zakresu integracji,
  • omówienie wymagań sprzętowych oraz analiza ryzyka,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej.

Przygotowanie projektu

Na tym etapie odwzorowywane są w aplikacji przebiegi procesów ustalone podczas analizy. Efektem końcowym tego procesu jest pozytywny wynik testów wewnętrznych i zgłoszenie gotowości do wstępnej instalacji systemu. Funkcjonalności określone w dokumencie projektowym, mogą być w niektórych przypadkach dostarczane etapami.

Wdrożenie

Instalacja systemu w siedzibie Klienta wraz z uruchomieniem interfejsów do systemów zewnętrznych. System (lub wybrane moduły) jest prezentowany kluczowym użytkownikom. Podczas prezentacji objaśniany jest każdy aspekt działania programu i wszystkie zdefiniowane podczas analizy procesy. Wszelkie uwagi zgłaszane do zmiany funkcjonalności lub interfejsu użytkownika i sposobu działania są dokumentowane i rejestrowane jako zgłoszenia do poprawy w ramach stabilizacji lub jako dodatkowe zmiany w stosunku do projektu. Na tym etapie przygotowywana jest również dokumentacja systemu konwertowana w dalszych etapach na instrukcję obsługi.

Po pomyślnym zakończeniu testów i zatwierdzeniu funkcjonalności przez Klienta następują szkolenia użytkowników według ustalonego planu, po których następuje przygotowanie danych do startu i start systemu. Podczas startu oferowana jest asysta wdrożeniowa realizowana zdalnie lub w lokalizacji użytkownika systemu

Usługi Utrzymania Oprogramowania ibcsTiger

Po uruchomieniu system przechodzi do fazy utrzymania. Oznacza to przejęcie projektu przez dział wsparcia IBCS Poland oraz rozpoczęcie realizacji warunków umowy Utrzymania Oprogramowania lub kontraktów uzgodnionych w ramach projektu (lista opcji serwisowych dostępna w rozdziale: System serwisowy IBCS Poland).

Przebieg projektu w czasie

Ostateczny harmonogram wdrożenia z datami realizacji jest możliwy do sprecyzowania po wykonaniu analizy i poznaniu szczegółowych potrzeb Klienta. Taki harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy realizacyjnej.

Przewidywany czas wykonania poszczególnych etapów realizacji projektu:

  • analiza przedwdrożeniowa i projekt systemu- ok. 3 – 6 tygodni,
  • instalacja wersji podstawowej, implementacja zmian, realizacja interfejsu – zależna od wyników analizy przedwdrożeniowej – ok. 10-12 tygodni,
  • wdrożenie i uruchomienie produkcyjne – ok. 4-6 tygodni.

Zasoby

Współpraca z zasobami Klienta końcowego jest kluczowym czynnikiem powodzenia projektu. Nasza wiedza ekspercka z zakresu systemu musi być dopełniona analogiczną wiedzą na temat procesów biznesowych, aby zapewnić pełne osiągnięcie zakładanych celów. Poniższa tabela przedstawia nasze postrzeganie ról w zespole projektowym Klienta w trakcie trwania projektu wraz z oszacowaniem czasu, jaki dana osoba będzie musiała poświęcić w projekcie.

Role w projekcie

Zakres odpowiedzialności

Zobowiązanie czasowe (w ramach projektu)

Zespół zarządzający

Udział w spotkaniach podsumowujących i w finalnej prezentacji rozwiązania

W miarę potrzeb

Właściciel projektu

Zatwierdzenie budżetu i harmonogramu projektu

Udział w spotkaniach podsumowujących i w finalnej prezentacji rozwiązania

20%

Kierownik projektu

Zarządzanie ustaleniami i zaangażowaniem personelu w trakcie trwania projektu

50%

Administrator systemu

Udział w warsztatach, szkoleniach

Ekspert w zakresie systemu

70%

Kluczowi użytkownicy

Udział w warsztatach, szkoleniach

Ekspert w zakresie systemu

70%

Umowy

Aby zrealizować w całości opisany powyżej projekt niezbędne jest zawarcie trzech następujących umów:

  • o dzieło na wykonanie Analizy i Projektu założeń programu komputerowego,
  • na wykonanie Systemu ibcsTiger wraz z systemem głosowym
  • Utrzymania Oprogramowania.